top of page
  • Mikko Vesterinen

Tammikuun esityslistat 28.1.2015

Ikääntyvien ja toimintarajoitteisten lautakunnan esityslista 27.1.

§ 3 Ikääntyneiden ja toimintarajoitteisten palvelualueen vuoden 2015 käyttösuunnitelmatavoitteet Järvenpään kaupunkistrategiassa 2014-2025 on määritelty kaupungin strategiset päämäärät. Strategiassa ollaan huolissaan Ikääntyvien ja toimintarajoitteisten palvelualueella ikääntyneiden määrän kasvusta, josta seuraa yksinäisyyden ja turvattomuuden kasvua sekä terveydentilan muutoksia. Itsenäinen selviytyminen vaikeutuessa kunnan on voitava tarjota tukea, kun sitä tarvitaan. Tulevaisuudessa on erityisen tärkeätä panostaa omaishoitajien jaksamiseen, koska tällä pystytään turvaamaan jokaisen mahdollisuus asua mahdollisimman pitkään omassa kodissaan. Kunnan on luotava kattava verkosto ylläpitämään omaishoitajien terveyttä sekä jaksamista. Tavoite on, että vuonna 2017 omaishoitajien määrä kunnassa olisi 6% yli 75 -vuotiaissa. Lisäksi luodaan mittari (kyselyitä asiakkaille), joilla pyritään selvittämään ikääntyneiden ja toimintarajoitteisten mahdollisuudet selviytyä päivittäisistä toiminnoista. Tärkeä ennaltaehkäisevä toiminta on myös kaatumisen ehkäiseminen, joka tapahtuu talvella hiekoittamalla aktiivisesti kävelykatuja, luomalla istumapaikkoja kävelykatujen varsille sekä suomaan turvallinen pääsy lääkärikeskukseen. Samassa strategiassa on myös määritelty Ikääntyneiden ja toimintarajoitteisten palvelualueen sitovat tavoitteet vuodelle 2015. Tässä kirjoituksessa pureudun pääasiassa näihin tavoitteisiin. Yhteisinä tavoitteina palvelualue on listannut vaikutusmahdollisuuksien parantamisen, terveydentilan ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen sekä asiakastarpeen mukaiset palvelut turvataan osaamisella. Vaikutusmahdollisuuksien parantamiseksi pyritään kasvattamaan teettämällä enemmän asiakaskyselyitä. Pelkät kyselyt eivät kuitenkaan riitä vaan tarvitaan myös konkreettisia toimia palautteiden kehittämisehdotuksista. Tavoitteeksi voisi ottaa kiinteä prosenttiosuus kaikista kehittämisehdotuksista. Tällöin asiakkaiden laadukkaalla palautteella olisi todellakin merkitystä. Lisäksi kokemusasiantuntijoiden palveluita ja toimintoja pyritään kehittämään. Toimenpiteitä terveydentilan ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi sekä edistämiseksi on mainittu tiedottaminen ja riskiryhmille suunnattu neuvonta. Järvenpäässä järjestettiin viime vuonna paljon eläkeläisille suunnattuja tapahtumia (esim. omaishoitopäivät) ja on tärkeätä, että tapahtumia tullaan järjestämään tulevana vuonna yhtä kattavasti. Kotona asumisen tuen tavoitteisiin on listattu voimavaralähtöisen kotihoidon kehittäminen, kotihoidon hoitotyön organisoinnin kehittäminen sekä korkean riskin asiakkaiden nopeampi tunnistaminen. Lisäksi tavoitteissa on mainittu henkilöstön osaamisen hyödyntäminen ja sen jakaminen tehokkaammin. Osaamisen jakamisella hyödynnetään paremmin henkilöstön yksilökohtaisia taitoja sekä tietoja, mikä helpottaa asiakasta sekä koko työyhteisöä. Tärkeätä on myös valvoa henkilöstön jaksamista työtehtävissä. Yksittäisiä työntekijöitä ei saa rasittaa liiaksi työtehtävillä. Työtehtävien jakaminen on tähänkin mainio helpotus välttää kyseistä tilannetta. Tavoitteeksi voidaan myös ottaa tekemäni lautakunta-aloite omaishoitajien pääsystä nopeammin vastaanotolle. Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa todettiin kuitenkin järkevämmäksi tehostaa omaishoidettavien kotikäyntejä, koska nykyinen lääkäritilanne on hyvä ja lääkärivajeesta johtunutta jonotilannetta on saatu kelvollisesti purettua. Jonotukset eivät siis ole ongelmista pahin, mutta aloite nosti keskusteluun omaishoitajien ja -hoidettavien terveydentilan ylläpitämisestä. Yhdistämällä kotihoidon ja omaishoidon asiakkaat samaan paikkaan (Myllytie 11 a 4. krs.) saataisiin yhtenäistettyä lääkäripalveluita. Omaishoidettaville tehtäisiin laaja kartoituskäynti kotikäyntinä, jolloin erilaiset tarpeet ja kokonaistilanne tulisivat huomioonotetuiksi. Samalla lääkäri pystyy paremmin tunnistamaan lähellä riskiryhmää tai riskiryhmässä olevia. Erityisasumisen tavoitteista ei huomautettavaa.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan esityslista 28.1.

§ 1 Terveyspalvelut ja aikuissosiaalityön palvelualueen vuoden 2015 käyttösuunnitelmatavoitteet Myös sosiaali- ja terveyslautakunnassa käsitellään Järvenpään strategisia päämääriä. Päämääränä on kaventaa terveyseroja ja kasvattaa omaa vastuuta oman terveyden ylläpitämisessä. Tämä tarkoittaa kannustamista terveellisiin elämäntapoihin. Erilaiset tempaukset ja kamppaniat ovat toimivia keinoja kannustaa ihmisiä. Kokemusasiantuntijoiden palveluita ja kokemuksia on hyödynnettävä tehokkaammin päihde- ja mielenterveysongelmapotilaiden kanssa. Myös syrjäytymisen vähentäminen on asetettu strategiseksi päämääräksi. Koulutuksen ulkopuolelle jääneitä nuoria pitää tavoittaa ja kannustaa joko työelämään tai koulutukseen. Vuonna 2011 koulutuksen ulkopuolelle Järvenpäässä jäi noin 14% nuorista. Luku on hälyttävän suuri. Pitää luoda porrastettu tavoitemalli, jonka päätähtäimenä on, ettei yksikään nuori jää koulutuksen ulkopuolelle. Järvenpään alueella on niukasti myös kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja ja tuetun asumisen tarjonta ei vastaa tarvetta. Hankkeilla oleva Wärttinä II kuitenkin toivon mukaan parantaa tilannetta tulevaisuudessa. Tavoitteeksi palvelualueella vuodeksi 2015 on listattu palveluiden saatavuuden parantaminen, panostamalla ennaltaehkäiseviin palveluihin ja toimintoihin sekä asiakastarpeen mukainen osaaminen. Viimeinen kohta on sama kuin ikääntyvien ja toimintarajoitteisten lautakunnan listatuissa tavoitteissa. Palveluiden saatavuuden parantamiseksi pitää edelleen kehittää vastaanottotoimintaa, joka tuntuu edelleen tökkivän. Tilanne on kuitenkin parantunut verrattuna alkusyksyn pahimpiin jonotusruuhkiin. Tähän tosin oli vaikuttanut Järvenpään lääkärivaje ja kesän lomautukset. Jatkossa kannattaa miettiä todella tarkasti, onko järkevää lomauttaa henkilöstöä, minkä haitalliset seuraukset tuntuvat vielä puolenkin vuoden jälkeen. Vastustan lomautuksia jyrkästi. Lisäksi tavoitteena on kehittää monialainen tiimivastaanoton rakentaminen paljon palveluita tarvitseville. Ennaltaehkäiseviin palveluissa poikkihallinnollinen nuorten kanssa tehtävää työtä kehitetään, jossa sosiaaliohjaaja osallistuu monialaisen ohjaamotoiminnan kuntakokeiluun. Lisäksi nuorten asumisohjaushankkeen (NASU) kautta rakennetaan nuorten tarpeiden mukaisia asumisratkaisuja. Tämä on erittäin tärkeä kehittämishanke, koska Järvenpäässä on todella heikosti edullisia vuokra-asuntoja. Lisäksi pitkäaikaistyöttömien aktivointia pitää nostaa kehittämällä työllisyydenhoidon työnjakojen tarkentamista sekä toimintamallien kehittämistä yhteistyössä työllisyysyksiköiden kanssa. Olen myös ilahtunut, että tavoitteissa on maahanmuuttajien oma terveydenhoitomallin laatiminen ja käyttöön ottaminen. Kehittämällä laajasti erilaisia maahanmuuttajien palveluita integroituminen suomalaiseen yhteiskuntaan tapahtuu huomattavasti nopeammin. Tästä on apua sekä maahanmuuttajalle että suomalaiselle yhteiskunnalle. Vuonna 2015 on oleellista kokeilla vetoketjumallia myös muissa terveydenhuollon vastaanottopalveluissa. Suu- ja hammasterveydenhuollon päivystys toimii vetoketjumallina. Tämä malli on herättänyt laajalti kehuja sekä huomiota ja muun muassa Helsingissä, josta on tultu hakemaan oppia Järvenpään mallista. Lyhyesti kyse on siitä, että hammashoitaja ja/tai suuhygienisti ottavat potilaan vastaan ja keräävät tarvittavat tiedot sekä tekevät muut alustavat toimet. Tämän jälkeen lääkäri tulee ja hoitaa potilaan loppuun esimerkiksi hammaspaikkauksen. Tämä vie lääkäriltä aikaa operaatiosta riippuen n. 15-40 min eli säästää selvää aikaa lääkäriltä, joka mahdollistaa tämän tehokkaamman ajankäytön sekä hoitamisen. Lääkäri siis tavallaan "hyppii" muutaman huoneen välillä. Myös hoidon saatavuus paranee samalla! Tätä mallia oli todella hienoa kuunnella ja koko tiimi vaikutti erittäin motivoituneelta sekä innokkaalta. Iloistuin myös asenteesta, ettei haluta olla yhtä hyviä tai huonoja kuin muut vaan PARAS! Tämä asenne kaikkiin Järvenpään palveluihin. Koko esityslistan voi lukea täältä

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page