top of page
  • Mikko Vesterinen

Sosiaali- ja terveyslautakunta 17.9.2014

Ylihuomisen sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa riittää puitavaa - jälleen kerran. Nostan tässä kirjoituksessa esille omia huomioitani esityslistasta. Koko esityslistan voit lukea täältä: http://ws103.jarvenpaa.fi/ktweb/

  1. 29 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUKSESSA ESITETTYJEN HAVAINTOJEN HUOMIOONOTTAMINEN Ensimmäinen pykälä tarjoaa jo varsin mielenkiintoista luettavaa, jossa lautakunta laatii vastineensa tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa esitettyjen havaintojen huomioonottamiseksi. Poimin tähän joitain mielenkiintoisia huomioita. Kaupunkistratgian toteutumisen tavoitteeksi oli asetettu työmarkkinatukivaikutusten hallinta yhteistyössä muiden paikallistoimijoiden kanssa. Työllisyysasteen kehitys oli kuitenkin arvioitua heikompaa. Syynä tähän on yksinkertaisesti voimakas alueellisen työttömyydenkasvu, joka vaikuttaa merkittävästi myös toimintakatteeseen, joka on heikentynyt edellisestä vuodesta 9,4% Erilaisia kuntoutuksia sekä palvelurakenne uudistuksia ja yhteistyötä eri osa-alueiden kanssa oli aktiivisesti toteutettu. Kolmannen sektorin kanssa tehtävään yhteistyöhön on panostettava entistä enemmän. Tukitoimien on tapahduttava mahdollisimman lähellä ihmisiä. Tästä esimerkkinä Järvenpäästä Arjen osallisuuden tuki. Tätä lisää! Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota myös kriisiasuntoihin, joilla tarkoitetaan turvakotiratkaisua. Turvakotien käyttö ja tarve on ollut vähäistä, mutta kiireellisen ja väliaikaisen asumisen tarve on suurempi. Ongelmaan on yritetty saada ratkaisua Wärttinä II kautta ja toivottavasti hanketta saadaan lähitulevaisuudessa merkittävästi eteenpäin. Tällä hetkellä turvautuminen on erilaisiin väliaikaisratkaisuihin, kuten Hyvinkäältä. Tärkeää olisi saada alueelle myös enemmän vuokra-asuntoja, joiden kautta voitaisiin myös tarjota monipuolisempia ratkaisuja väliaikaiseen asumiseen.

  2. 31 TERVEYSPALVELUT JA AIKUISSOSIAALITYÖN PALVELUALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMATAVOITTEIDEN TOTEUMAT AJALLA 1.1. - 31.8.2014 Nopea katsaus käyttösuunnitelmatavoitteiden toteumat näyttävät kohtalaisen hyvältä. Talouden tasapainoittamisohjelma on toteutunut suunnitellusti

  3. 38 LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖLLE SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA Lisäksi lautakunnan käsittelyssä on SoTe -järjestämislaki, josta lautakunta antaa lausuntonsa. Sote -alueita piirretäessä on otettava kunkin alueen erilaiset tilanteet ja vaatimukset. Nykyisessä luonnoksessa kunnat ja/tai kuntayhtymät tuottavat jatkossakin palvelut asukkaille. Sote-alue tekee päätöksen siitä, mistä kunnat ovat tuottamisvastuussa. Sote -alue puolestaan on järjestämisvastuussa. SoTe -uudistusta kaivataan, mutta sen pitää olla järkiperäisessä muodossa sekä sellainen, että se ottaa alueensa erilaiset vaatimukset ja tarpeet huomioon. Pelkästään alueen rajoja tuijottamalla ei saavuteta mitään vaan pitää ottaa huomioon alueelliset lähtökohdat. Lähetekeskustelu lautakunnassa tulee olemaan siis erityisen tärkeä. PÖYTÄKIRJA Johdon raportti Johdon raportissa tartuttiin erityisesti terveyskeskuksien jonotusaikojen pituuteen, joka usein tuntuu olevan kohtuuttoman pitkä. Tällä hetkellä jonotusaikoihin ovat vaikuttaneet inhimilliset tekijät, kuten henkilöstön sairastumiset. Myös kaupungin lomautukset vaikuttivat joidenkin palvelujen jonotusaikohin merkittävästi. Pitkien jonotusaikojen purkamiseksi tehdään kovasti töitä. Sähköistä ajanvarausta pitää mielestäni edelleen kehittää, sillä se on jo tällä hetkellä kaikista yksinkertaisin tapa varata aika monessa ajanvarausta vaativissa palveluissa. Ilmaista sähköisen palveluiden ylläpitäminen tai inventointi ei tietenkään ole ja haastavina taloudellisina aikoina tämän kaltaiset investoinnit ovat kiven alla... Lasken paljon toivoa kuitenkin uuteen terveyskeskukseen, joka helpottaa organisointien ja toimintatapojen uusimista. Uusi rakennus tuo mukanaan uudet kujeet. Tämä vaatii kuitenkin, että jo nyt aktiivisesti suunnitellaan mahdollisia muutoksia nykyisiin toimintatapoihin, joita voidaan soveltaa uusissa tiloissa. Lausuntopyyntö uudesta SoTe -alueesta Yritän tässä hieman avata sekä hahmotella, mitä uusi SoTe -alue käytännössä tarkoittaa. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseksi on kaavailtu viisi sosiaali- ja terveysaluetta, jotka rakentuvat nykyisten erityisvastuualueiden pohjalta. Uudessa SoTe -alueessa palveluiden järjestäminen ja tuottaminen erotetaan toisistaan. Tämä epäselvä erotus sekoittaa kokeneemmankin asiantuntijan, eikä ihme, sillä näiden kahden raja on häilyvä. Järjestämisvastuu on kuuluu SoTe -alueelle ja sen tehtäväpiiriin kuuluvat yhdenvertaisuuden takaaminen, tarpeen ja määrän määrittely sekä seuranta sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoon kuuluvan julkisen vallan käyttö. Palvelujen tuottamisvastuu puolestaan on kunnalla tai kuntayhtymällä. Tuottamisvastuun edellytyksiä ovat kyky vastata ehkäisevistä, korjaavista, hoitavista ja kuntouttavista palveluista. Myös ympärivuorokautinen päivystys voi kuulua tähän tuottamisvastuuseen. Tuottamisella siis tarkoitetaan omaa toimintaa, ostopalvelua, palveluseteliä tai yhteistoimintaa. Yleensä näitä kaikkia muotoja käyttäen rinnakkain sekaisin. SoTe -alue uudistus ei pakota kuntia yhdistymään, mutta auttaa kuntia järjestelemään SoTe -palveluitaan joustavammin sekä taloudellisemmin. Järjestämis- ja tuottamisvastuun raja on kuitenkin sen verran häilyvä tällä hetkellä, että vasta käytännössä todennäköisesti näemme, miten tämä uudistus todella vaikuttaa kunnan sosiaali- ja terveyspalveluihin. Vielä on kuitenkin menossa lausuntapyyntö kunnilta sosiaali- ja terveysministeriöön, joten lopullista muotoa ei voi vielä varmuudella sanoa ja isojakin muutoksia voi vielä tulla.

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page