top of page
  • Mikko Vesterinen

Joulukuun esityslistat 10.12.2014

Ikääntyvien ja toimintarajoitteisten lautakunnan esityslista 9.12.

  1. 59 Kehitysvammaisten, vammaisten ja toimintarajoitteisten tuetun kotiasumisen kilpailutus Tuetun kotiasumisen palvelut on tarkoitettu henkilöille, jotka vammaisuutensa vuoksi tarvitsevat kotiin säännöllistä ammatillista tukea ja ohjausta. Palveluilla pyritään turvaamaan asiakkaiden mahdollisimman itsenäinen selviytyminen omassa kodissaan oikein ajoitetun ja määrältään sekä laadultaan tarkoituksenmukaisen tuen avulla. Vammaisplaveluasiakkaille hankittavia tuetun asumisen palveluita ei ole kilpailutettu kokonaisuutena. Kunnan ei tarvitse kilpailuttaa palveluita, jos se tuottaa nämä itse tai kuntien välisellä yhteistyöllä. Kilpailutuksen tavoitteena ovat laadukkaat, monipuoliset, kustannustehokkaat ja asiakkaiden tarpeita vastaavat palvelut. Hankinta koskee asiakkaita, jotka ovat oikeutettuja palveluihin ja tukitoimiin vammaispalvelulain tai kehitysvammalain nojalla. Hankintaan liittyvä kilpailutus on tarkoitus toteuttaa keväällä 2015. Hankinnan kohteet (osakokonaisuudet): Ryhmäkotiasumisen palvelu Asukkaan asumismuoto on pitkäaikainen ja osa kuntoutuu myöhemmin kevyemmän tuen piiriin. Hankinnan arvo hankinta-aikana optioineen 600 00e Valmentava tukiasuminen Asiakkaan asumisen tuen piirissä yleensä 2-3 vuotta, jonka jälkeen sijoittuminen tarpeen mukaisen palvelun piiriin. Hankinnan arvo hankinta-arvo optioineen 500 000e. Ammatillinen tukiasuminen Asiakkaina lievästi kehitysvammaisia ja vammaisia henkilöitä, joilla pitkäaikainen asumisen tuen tarve. Hankinnan arvo hankinta-aikana optioineen 300 000e. Ammatillisen asumisen tuki omaan kotiin Asiakkaina lievästi kehitysvammaisia ja vammaisia henkilöitä, joilla pitkäaikainen asumisen tuen tarve omaan kotiin. Hankinnan arvo hankinta-aikana optioineen 300 000e. Lautakunnan päätösehdotuksena on kilpailuttaa nämä palvelut. Kilpailutus ei kuitenkaan ole oikotie onneen siitä huolimatta, vaikka tällä hetkellä kilpailutus on kovassa huudossa. Yksityiset palvelut kuitenkin mahdollistavat parhaimmillaan kustannustehokkaamman ja joustavamman palvelukokonaisuuden. Minua kuitenkin huolettaa, että näiden palveluiden kehityskulku erkanee palvelukokonaisuudesta. Mikä on näiden palveluiden tilanne tällä hetkellä? Pystyvätkö tämän hetken tuottajat (kunta) tuottamaan palvelut laadukkaasti ja riittävällä tasolla? Miten uusi terveystalo tulee aikanaan vaikuttamaan tähän kilpailutukseen vai vaikuttaa laisinkaan? Kokemuksia näiden palveluiden kilpailuttamisesta? Muun muassa tämän kaltaisia kysymyksiä aion esittää kokouksessa. Suhtaudun kuitenkin myötämielisesti kilpailuttamiseen, koska kilpailuttamisen avulla olemme saaneet paljon hyviäkin tuloksia ja kokemuksia. Esimerkkinä Wärttinä I aikanaan, kun sen toiminta aloitettiin.

  2. 61 Järvenpään kaupungin perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn toimintasuunnitelma vuosille 2015-2017 Tämä pykälä löytyy sekä IkäTon että SoTen esityslistalta. Järvenpään kaupungin perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn toimintasuunnitelmaa on ollut valmistelemassa monialainen työryhmä, jonka koordinaatio ja vastuu kuuluvat Terveyden ja itsehoidon edistämisen avainalueelle. Lähisuhdeväkivallan ehkäisy ja palveluiden järjestämisvastuu kuuluu kunnalle. Asetuksen mukaan tärkeätä on parantaa henkilöstön ammatillisia valmiuksia puuttua väkivaltaan ja lisätä aihepiirin kehittämistyötä. Lisäksi väkivallasta tarvitaan asianmukaisia palvelu- ja hoitomalleja. Myös väkivaltaa käyttävien henkilöiden on saatava apua. Toimintasuunnitelman lähtökohta on, että jokainen kuntalainen saa apua kaupungin peruspalveluista. Suunnitelman keskeisiä toimintaperiaatteita ovat asiakasosallisuus, monialaisuus ja yhden luukun periaate. Tarkoitus on luoda toimintamalli, jossa henkilöstö osaa reagoida oikein ja ajoissa väkivaltaan. Toimintasuunnitelma tuo hyvin esille, että väkivallan ehkäisemisellä ehkäistään myös syrjäytymistä ja yhteiskunnan jakautumista. Tämän takia on erittäin oleellista, että palvelut ovat helposti lähestyttäviä, luottamuksellisia ja selkeitä! Avun saanti ei saa jäädä kiinni lomakkeiden täyttämisestä tai muista byrokraattisista esteistä. Toimintasuunnitelma ottaa hyvin huomioon uhrin lisäksi myös kaikki muut, jotka ovat joutuneet kärsimään väkivallasta tai ovat sen piirissä. Näitä ovat lähisukulaiset, kuten isovanhemmat, ja lapset, jotka ovat äärimmäisen alttiita väkivallalle ja heidän on vaikea puuttua siihen sekä tehdä ilmoitusta asiasta. Myös väkivallan tekijän pitää saada apua, koska täten voimme varmistaa, että väkivallan kierre voidaan mahdollisesti pysäyttää. Toimintasuunnitelma on mielestäni suhteellisen hyvä. Aihe on tärkeä, mutta vaikea, koska tätä väkivallan muotoja voi olla vaikea tunnistaa. Tilastollisesti Järvenpäässä parisuhdeväkivalta on vähentynyt, mutta tilastot eivät aina kerro koko totuutta. Itse syynään toimintasuunnitelman vielä tarkemmin läpi ja haluan, että sieltä löytyvät sekä painottuvat seuraavat asiat:

  3. a) asiakaslähtöisyys

  4. b) matala kynnys päästä palveluiden piiriin,

  5. c) huomioidaaan kaikki väkivallan piiriin joutuneet yksilöt ja autetaan heitä kaikkien mahdollisuuksien mukaisesti,

  6. d) nollatoleranssin tavoittelu pari- ja lähisuhdeväkivallassa

  7. e) ammatillisen henkilöstön riittävä valmius toimia ja reagoida väkivallan ehkäisyssä sekä ilmoitustilanteessa

  8. 62 Sosiaali- terveydenhuollon vuoden 2015 asiakasmaksujen tarkistaminen ikääntyvien ja toimintarajoitteisten (sekä myös terveyspalvelut ja aikuissosiaalityön) palvelualueella Tämä pykälä löytyy myös sosiaali- ja terveyslautakunnan esityslistalta. Hallitus päätti julkisen talouden suunnitelmassaan vuosille 2015-2018, että kunnan peruspalvelujen valtionosuusmäärärahaa alennetaan 40 miljoonalla eurolla vuodesta 2015 lukien. Hallitus päätti, että alentamista vastaavasti tullaan antamaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen korottamisesta siten, että vastaava maksukertymän lisäys saavutetaan, jolloin järjestely on kuntatalouden näkökulmasta kokonaisuutena kustannusneutraali. Asetuksella korotetaan eräiden tasasuuruisten asiakasmaksujen enimmäismääriä 9,4 prosenttia. Terveydenhuollon maksukattoon kuulumattomia maksuja ei koroteta. Hallituksen leikkaus ja liimaa politiikka on ajanut kunnan siihen tilanteeseen, että maksuja on käytännössä pakko korottaa, että kunnan talous pysyy edes jonkinlaisessa tasapainossa.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokous 10.12.

  1. 50 Kuntouttavan työtoiminnan kilpailuttaminen Uudenmaan ELY-keskuksen kuntien alueella työttömyysaste oli lokakuun lopussa 10% ja työttämien työnhakijoiden määrä oli lomautetut mukaan lukien 81 964. Vuoden aikana työttömien määrä lisääntyi 14,2% ja alle 25-vuotiaiden työttömien määrä 15,4%. Yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä oli lokakuun lopussa 39,6% enemmän kuin viime vuonna. Avoimia työpaikkoja oli 6,4% enemmän kuin vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna. Järvenpäässä merkittävää on yli 50-vuotiaiden työttömien työntekijöiden suhteellinen osuus ja myös nuorten työttömien määrän merkittävä kasvu 76,1% verrattuna vuoden takaiseen. Luvut puhuvat huolestuttavaa kieltä. Järvenpäässä huolestuttavaa on varsinkin nuorten työttömien määrän hälyytt'v' kasvu pistää mietteliääksi. Tärkeätä olisi saada nuoret (ja kaikki muutkin työttömät) mielekkään tekemisen äärelle, että saisi työkokemusta, sosiaalisia verkostoja sekä erilaisten taitojen ylläpitämistä ja kehittämistä. Lautakunnan päätösehdotus on kuntouttavan työtoiminnan kilpailutus. Tämä ei välttämättä ole lainkaan huonompi idea, koska kunnalla ei tällä hetkellä yksinkertaisesti ole tarpeeksi resursseja toteuttamaan kehittäviä palveluita. Kuntouttava työtoimintaan osallistuva sa työmarkkinatukea sekä osallistumisesta aiheutuvat matkakustannukset. Tätä toimintaa järjestetään yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Toiminnan on oltava tavoitteellista ja sen on parannettava elämänhallintaa ja toimintakykyä. Tällä toiminnalla voidaan oleellisesti myös auttaa pitkäaikaistyöttömiä, mutta myös nuoria työttömiä, sillä he saavat tästä arvokasta työkokemusta. Miksi sitten tämä pitäisi tuottaa yksityisten yritysten kautta? Hyvinkään kunta toteuttaa 75% kuntouttavasta työtoiminnasta ostopalveluina, mutta kuten jo aikaisemmin totesin kilpailutus ei ole oikotie onneen. Kiinnostavia kysymyksiä, jotka pyörivät mielessäni ovat: Mikä on kuntouttavan työtoiminnan laatu ja kysyntä tällä hetkellä? Mitä uusia mahdollisuuksia tai ongelmia kilpailutus tuo mukanaan? Kuntouttava työtoiminta on äärettömän tärkeää toimenpide ja kunnan on ainakin osittain oltava tässä mukana tai/ja ainakin valvomassa ja saaden selvityksiä tästä. Tämän rinnalle on tuotava mahdollisuus ja kannustus opiskella esimerkiksi uutta työalaa. Ihmisiä on myös kannustettava osallistumaan erilaisten järjestöjen tai muiden organisaatioiden toimintaan, koska tämäkin tuo tärkeätä kokemusta ja sosiaalisia verkostoja ihmisille.

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page