top of page
  • Mikko Vesterinen

Maaliskuun esityslista 2.3.2016

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontuu jälleen keskiviikkona. Kokouksessa käsitellään lähinnä vuoden 2015 toimintaa sekä kipupisteitä. Tuon kokouksessa pöydälle myös kehittämäni lautakunta-aloitteen, jonka tarkoituksena on taata maksuton ehkäisy alle 20 -vuotiaille nuorille. Lisäksi listalla on kuntouttavan päihdehuollon kilpailitus, jossa nykyinen sopimus on päättymässä tämän vuoden lopussa. Nyt tehtävä kilpailitus on tarkoitus suorittaa yhdessä Espoon, Kauniaisen, Keravan sekä Vantaan kanssa. Sopimuksesta on tarkoitus muodostaa sellainen, että sitä voidaan soveltaa myös tulevassa Uudenmaan maakunnassa. Listan viimeinen asia on tiedoksianto kuntien valtionosuudesta, joka tänä vuonna Järvenpään kohdalla on 28 670 119 euroa. Tämä on suunnilleen samaa luokkaa kuin muissa samankokoisissa kapungeissa Uudellamaalla. Järvenpää saa esimerkiksi suurempaa valtionosuutta kui Kerava. Tämä johtuu kaupunkimme ikärakenteen suuremmista kustannuksista. Palautetta aion kuitenkin antaa, sillä valtiovarainministeriön selvitys oli heikko tasoinen. Tämän tasoisista selvityksistä pitää löytyä kunnollinen vertailukaavio, joka sisltää samankokoiset kaupungit sekä alueellinen eroavaisuus. Minkälainen oli vuosi 2015? Sosiaali- ja terveyspalveluiden perustehtävä on tuottaa kustannustehokkaita ratkaisuja, jotka tarjoavat kuntalaisille palveluita elämänhallintaan, terveyden edistämiseen sekä sairauksien ehkäisemiseen. Tämän takaavat asiakaslähtöisyys, hyvä hoito sekä viimesijaisen toimeentuloturvan ylläpitämisen. Lisäksi palvelualue huolehtii, että ikääntyneet ja toimintarajoitteiset voivat elää sekä asua kunnassa turvallisesti. Tämän hetkisessä terveydenhoidossa vastuu onkin entistä enemmän yksilöllä. Malli ei enää ole se, että käteen työnnetään purkki lääkkeitä, jotka potilaan on syötävä mukisematta. Ennaltaehkäisevä ja terveellisen elämän edistäminen ovat nousseet 2010 -luvun terveydenhuollon ehdottomasti näkyvimmiksi teemoiksi. Tämä on oikeanlaista kehitystä, sillä ennakointi tulee aina kaikille osapuolille halvemmaksi. Tähän liittyy kuitenkin myös kolikon kääntöpuoli. Jos sosiaali- ja terveyspalveluita kehitetään vain talouden näkökulmasta, ajamme nurkkaan kaikista heikoimmassa asemassa olevat. Tämä täytyy pitää mielessä, kun kehitämme palveluitamme entistäkin ennakoivammaksi. Meiltä täytyy löytää palveluita, jotka pysähtyvät auttamaan sekä rauhassa ohjaavat ja neuvovat yksilöä elämässään eteenpäin. Yhteiskunnan pitääkin toimia porras & verkko -mallilla, jossa portaat takaavat nousun paremmille asemille ja verkko puolestaan ottaa kopin huono-onnisimmista. Verkon kautta yksilö voi taas aloittaa matkansa yhteiskunnan portailla. Tällä hetkellä tuotamme liikaa reikiä verkkoon. Vuosi 2015 oli jälleen vuosi, jolloin palvelualue joutui paikkaamaan budjettiaan lisätalousarviolla. Näin on jatkunut jo monta vuotta ja asialle täytyy tehdä jotain. Ratkaisu tähän on muodostaa realistisempia talousarvioita. Ei voida olettaa, että sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjämäärät vähenesivät. Enneminkin ne nousevat. kun väestö ikääntyy. Säästöjen hakemisessa täytyy olla siis tylyn inhorealisti, sillä jokavuotisen lisätalousarvion tekeminen vain viilaa meitä linssiin pitkällä aikavälillä. Yksittäisenä suurimpana muutoksena viime vuonna oli terveyskeskuksen aukioloajan muuttaminen klo 8-20. Ainakaan vielä aukioloajan muuttaminen ei ole tuonut negatiivisia kaikuja lautakunnalle. Sen sijaan uusi aukioloaika on taannut inhimillisemmät työajat työntekijöille, jotka ovat avain asemassa hyvän hoidon tuottamisessa. Onnistumisia? Järvenpäässä on onnistuttu ottamaan sähköiset asiointipalvelut kohtalaisen hyvin käyttöön, joka näkyy esimerkiksi käyttäjämäärissä. Tämä on hyvä asia, sillä sähköiset palvelut nopeuttavat sekä helpottavat hoitoon pääsyä. Ne myös avaavat uusia mahdollisuuksia kehittää sekä tarkkailla hoidon laatua. Tässä Järvenpäätä voidaan pitää jopa edelläkävijänä. Myös erilaiset tapahtumat sekä keskustelutilaisuudet ovat vetäneet hyvin väkeä. Esimerkiksi ikääntyneille suunnatun Terveyskioskin kävijämääriä voidaan pitää varsin hyvinä. Henkilökohtaisesi olen iloinen myös siitä, että omaishoitajien palaute on otettu huomioon 100%. Palaute on hyödennetty joko hoitoon, hoitajille tai palvelun yleiseen kehittämiseen. Olen myös tyytyväinen siihen, että yhteistyö Helsingin ja Oulun yliopiston kanssa jatkuu. Yliopisto tuottaa jatkuvasti uuttaa tietoa ja Järvenpään kokoinen kunta hyötyy valtavasti yliopistoissa olevasta tieto, taito ja motivaatiotasosta. Tätä kautta Järvenpää saa myös uusia lääkäreitä, mikä on kestävän jatkuvuuden kannalta erittäin oleellista. Sisäisessä kyselyssä Järvenpäätä onkin pidetty hyvänä työpaikkana, sillä työntekijöiden toiveita kuullaan ja koulutetaan aktiivisesti. Yllätyksenä tuli kuitenkin se, kuinka paljon Järvenpää on säästänyt henkilötyövuosissa. Tavoite oli 472,8 henkilötyövuotta, mutta toteuma oli jopa 406,2. Tulosta voidaan pitää erinomaisena. Voidaan kuitenkin pohtia, onko rankka vähennys vaikuttanut palvelun laatuun vai onko kyse järkevästä työntekijöiden kapasiteetin hyödyntämisestä. Tähän voi vaikuttaa myös kokemusasiantuntijoiden ja kolmannen sektorin aktiivinen hyödyntäminen. Yhteenvetona voidaan sanoa, että Järvenpäässä luodaan paljon keskustelua sekä tilaisuuksia, joissa jaetaan tehokkaasti tietoa sairauksien ehkäisemisestä sekä oman terveyden ylläpitämisestä. Tämä kaipaa rinnalleen kuitenkin vielä toimintaa, joka auttaisi suoraan yksilöitä. Yksi tälläinen valopilkku oli lautakunta- aloitteeni, joka poiki Järvenpäähän toisen kotihoidon lääkärin. Kehityskohteita Vastaanotto on edelleen ongelma, vaikka sitä onkin saatu huomattavasti parempaan päin. Silti edelleen ollaan jäljessä tavoitteista, jotka lautakunta on asettanut. Tilanne ei kuitenkaan ole niin epätoivoinen kuin muutama vuosi sitten. Tilannetta täytyy kuitenkin edelleen parantaa ja keskittää voimavaroja. Yksi tälläinen kehityskohde on viikonloppu vastaanotto, joka toimii erittäin kankeasti. Kyseenalaistan myös eriarvoisuuden vähentämisen onnistumisen tavoitteena, sillä terveydenhuollon maksuja korotettiin kompromissiehdotuksestani huolimatta 20%. Esitykseni oli, että niitä korotettaisiin vain 10% ja laitoshuolto sekä tuettu asuminen olisivat jääneet ulkopuolelle. Huolestuttavaa on myös, että ICT -hankinnat epäonnistuivat viime vuonna. Vaikka asiakkaat käyttävät paljon sähköisiä palveluita, on toimivien ICT -hankinnat työntekijöiden puolella vielä pahasti vaiheessa. Toivottavasti tämä korjaantuu ensi vuoteen mennessä. Lisäksi huolestuttavaa on, ettei sisäisessä riskienhallinnassa ole selvyyttää siitä, kenellä on vastuu tapahtuneesta riskistä.  Tämä on pieni, mutta tärkeä asia, johon meidän täytyy kiinnittää huomiota. Muuten organisaatiota ja johtamisen jakoa sekä toimivuutta pidettiin toimivana. Tämän takia on outoa, ettei riskien vastuujaosta ole kirkasta kuvaa. Lautakunta-aloite vol.2 Tuon kokouksessa pöydälle lautakunta-aloitteeni, joka ehdottaa selvityksen tekemistä Järvenpäässä tehtävistä aborteista, synnytyksistä sekä sukupuolitartunnoista alle 20 - vuotiaiden keskuudessa. Lisäksi ehdotan maksutonta ehkäisyä kaikille järvenpääläisille alle 20 - vuotiaille nuorille.  Aloitteeni perustuu Helsingin kuntalaisaloitteeseen, joka vaati maksutonta ehkäisyä kaikille alle 25 - vuotiaille nuorille. Tässä ote kyseisestä aloitteesta, jossa perusteltiin todella hyvin maksutonta ehkäisyä: "Sosiaali- ja terveysministeriö sekä THL ovat suosituksissaan esittäneet, että kunnat tehostaisivat nuorten seksuaali- ja lisääntymisterveyden palveluita. ehdotukseen on kuulunut maksuton ehkäisy alle 20 - vuotiaille, mutta toistaiseksi vain muutama kunta toimii suositusten mukaisesti. Maksuttoman ehkäisyn on todettu lisäävän ehkäisyn käyttöä. Maksuttoman ehkäisyn tarjoavissa kunnissa nuorten tekemien raskaudenkeskeytysten määrä on laskenut merkittävästi ja sukupuolitartuntojen määrä on vähentynyt. Raumalla alle 20 - vuotiaiden klamydiatartuntojen määrä on laskenut kolmanneksella. On arvioitu, että Rauma säästää ilmaisella ehkäisyllä vuosittain 100 000 euroa. Myös Vantaalla nuorten maksuttoman ehkäisyn käytön on todettu vähentävän raskaudenkeskeytysten määrää." Koko aloite on luettavissa täältä. Kaikki halukkaat lautakunnan jäsenet voivat puolestani allekirjoittaa aloitteen. Koko esityslista on tuttuun tapaan luettavissa täältä.

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page