top of page
  • Mikko Vesterinen

Lautakunta-aloite 11.6.2014

Taustaa Omaishoitajuudella pyritään vähentämään sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannuksia kannustamalla ihmisiä hoitamaan läheisiään enenevissä määrin kotioloissa. Suomen lainsäädäntö toteaa omaishoitajuutta koskevassa lakipykälässä vastaavasti: 2 § 4) omaishoidon tuella kokonaisuutta, joka muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista sekä omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista; Omaishoitajuus on fyysisesti ja henkisesti raskas prosessi, jossa työtehtävät eivät pääty tietyn kellonajan mukaisesti. Huoli hoidettavasta on koko ajan läsnä. Tämän takia on tärkeätä taata omaishoitajan jaksavuus sekä terveys. Jos tätä tehtävää ei toteuteta hyvin, voi syntyä tilanne, jossa yhden sijaan onkin kaksi hoidettavaa. Omaishoitajan jaksavuus on siis kaiken kulmakivi. Järvenpään omaishoidon tukimuotojen selvityksessä (1.4.2012), jossa Järvenpää sitoutuu tarjoamaan muita mahdollisia tukimuotoja sekä hoidettavalle että hoitajalle, todetaan seuraavasti: 3.3. Omaishoidon muut tukimuodot Lain edellyttämien sosiaalihuollon palvelujen lisäksi voidaan omaishoidon tukemisessa käyttää myös muita tukimuotoja tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan. Palveluohjaus on tavallisesti ensisijainen tukimuoto, joka tarjoaa tietoa ja neuvontaa saatavilla olevista palveluista. Palveluohjauksen myötä hoitajalle ja hoidettavalle voidaan järjestää asianmukaisia tukitoimia. Tukitoimet voivat olla kaupungin järjestämiä sosiaali- ja terveyspalveluja, yksityisiä palveluja, sosiaalietuuksia tai vertaistukitoimintaa. Kaupungin järjestämistä terveyspalveluista avosairaanhoito ja kotiin tuotavat palvelut esim. kotisairaala ja kotihoito ovat keskeisessä roolissa omaishoidon tukemisessa. Hoidettavan toimintakyvyn heikentyessä ajankohtaiseksi saattaa nousta esimerkiksi apuvälineiden ja niihin liittyvän ohjauksen tarve, jolloin hoitoon osallistuu fysioterapia. Sosiaalipalvelut tarjoavat omaishoidettavalle ja -hoitajalle ohjausta ja neuvontaa etuuksiin ja taloudellisiin tekijöihin liittyvissä asioissa. Omaishoito on paitsi fyysisesti myös henkisesti kuormittavaa, jolloin hoitajat tarvitsevat tukea omaan jaksamiseensa. Tähän on tarjolla sekä kaupungin palveluja esim. fysioterapian järjestämä omaishoitajien kuntosalityhmä että järjestöjen vertaistukityhmiä. Hoitotilanteen ollessa raskas ja sitova, tulisi aina olla mahdollisuus saada siihen myös yhteiskunnan tukea. Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 19.3.2014 § 8, että lääkäripalvelut tullaan kilpailuttamaan siten, että lääketieteellistä tukea on saatavilla ympäri vuorokauden. Tässä mallissa erityisasumiseen ja kotihoidon sekä omaishoidon lääkäripalveluihin haetaan toimintamallia, jossa lääkärin tavoitettavuus paranee ja vältetään turhaa siirtämistä terveyskeskussairaalaan antamalla hoito- ohjeita entistä kattavammin ja vuorokauden ajasta riippumatta. Tämän mallin tarkoituksena on myös taata ikäihmisille mahdollisuus asua asumispalveluyksikössä tai omassa kodissa elämänsä loppuun asti. Perusteluina mallille oli vanhusten määrän lisääntyminen ja samalla hoivan tarpeen kasvaminen. Erityisesti kotona asuvien ikääntyneiden määrä tulee kasvamaan seuraavien vuosien aikana ja omaishoitoon halutaan kaupungissa panostaa. Tässä mallissa ei kuitenkaan oteta kantaa siihen, jos hoitajalle tai hoidettavalle tulee pakottava tarve käydä lääkärin vastaanotolla. Lautakunta-aloite Järvenpään kaupunki on osoittanut lausunnoissaan ja päätöksissään panostavansa omaishoitajuuden tukemiseen. Tällä hetkellä terveyspalveluiden vastaanotoilta kuitenkin puuttuu omaishoitajuuden piirille suunnattu oma linjasto/vastaanotto. Lisäksi lääkärien kotikäyntien mahdollisuudet ovat heikot. Omaishoitajille sekä hoidettaville on suotava mahdollisimman nopea pääsy lääkärin vastaanotolle. Lisäksi lääkärien saatavuutta kotikäynneille on parannettava. Omaishoitajilla on usein toinen hoidettava odottamassa yksin kotona. Vaarana on, että hoidettavalle kotona tapahtuu jotain kasvaa huomattavasti, jos hoitaja joutuu odottamaan pitkään pääsyään vastaanotolle. Hoidettavalle nopea lääkäriajan saaminen lisäisi kotona pärjäämistä. Tällä hetkellä myös lääkärin saaminen kotikäynneille on haastavaa. Kotikäynnit ovat tärkeä mahdollisuus, koska hoitaja ei välttämättä saa hoidettavaa lähtemään vastaanotolle tai lähtö muuten vain vaatii kummaltakin osapuolelta valtavia ponnisteluita. Ikääntyvillä ihmisillä on kaikista heikoin vastustuskyky, jolloin pienetkin sairaudet voivat olla vaaraksi terveydelle. Tämänkin takia olisi tärkeätä saada omaishoitaja mahdollisimman nopeasti vastaanotolle. Kotona asuvilla myös riski sairastua sairaalainfektioon on vähäisempi. Joustava ja nopea lääkärin vastaanotto terveyskeskuksissa yhdistettynä ympäri vuorokautiseen auttavaan puhelimeen tekevät Järvenpäästä kaupungin, jossa omaishoitajuus on helppoa sekä mukavaa. Näin taataan myös omaishoitajien terveyden kestäminen haastavassa elämäntilanteessa. Ehdotus Selvitetään ja mahdollisuuksien rajoissa toteutetaan Järvenpään terveyskeskuksiin omaishoitajille sekä hoidettaville oma linjasto/vastaanotto, jolloin pääsy lääkärin vastaanotolle nopeutuu. Näin pystymme takaamaan omaishoitajan oman terveyden sekä jaksamisen säilyminen. Selvitetään lääkäreiden parempi mahdollisuus käydä kotikäynneillä. Aloitteen allekirjoittaja: Mikko Vesterinen Koko lautakunnan viime kokouksen pöytäkirjan voi käydä lukemassa täältä .

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page